Veilederkurs

Veiledning illustrasjon

Dette kurset er for deg som skal veilede i fagopplæring. Om du allerede ér, eller skal bli, veileder i videregående opplæring, ønsker vi deg velkommen til å ta dette kurset!

Det er behov for flere fagarbeidere i Norge, men fremdeles er det for få læreplasser. Da er det bra vi har deg! Kurset omfatter veiledning av lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater. Veiledning er en forutsetning for opplæring og nyrekruttering av fagarbeidere, og vi håper at dette kurset vil hjelpe deg til å lykkes med jobben.

Kurset er laget med tanke på arbeid i små grupper, og fortrinnsvis med egen kursleder.  For deg som leder kurset, se «For kursleder» tilknyttet de ulike emnene.

Merk!

Med tanke på best mulig lesbarhet, har vi valgt å samle flere begreper. Det betyr at:

  • lærling brukes som en samlebetegnelse for lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater.
  • veileder brukes som en samlebetegnelse for veiledere, instruktører og praksisverter.
  • veiledning brukes som en samlebetegnelse for veiledning og instruksjon. Dette gjelder fra og med emnet kommunikasjon. I videoer, lenker og i noen få andre tilfeller vil du imidlertid se at fellesbegrepene ikke brukes.

Du må registrere deg og logge inn for å få tilgang til kursemner.

Lykke til!

I det følgende vil du kunne lese en del nyttig informasjon for å gjennomgå kurset med deltakerne. I tillegg vil du i slutten av de fleste emnene finne noen tips og råd som du kan bruke hvis du ønsker det. Disse er merket “For kursleder” .

Kurset er i utgangspunktet selvgående, men likevel er du en veldig viktig støttespiller for deltakerne. Her er noen gode råd:

  • Vis engasjement og interesse for temaene
  • Vinkle problemer positivt
  • Bidra til et godt og positivt støtteklima i gruppen
  • Ros deltakerne
  • Stol på deg selv og din egen kompetanse

Diskuter gjerne med deltakerne før kurset starter for å avklare hvilke kjøreregler som skal gjelde for at alle skal trives.

Kurset er beregnet for arbeid i grupper, og vi anbefaler 2-3 personer pr. gruppe for at flest mulig skal være aktive.

Husk pauser med jevne mellomrom.

Utstyr

Du og kursdeltakerne trenger hver deres datamaskin med internettilgang og noe å notere stikkord med/på. En skjerm eller prosjektor trengs i tillegg.

Oppbygning

Fortell deltakerne litt om oppbygningen av kurset før de starter:
Kurset er inndelt i til sammen 13 emner som, med få unntak, inneholder sitat, oppgaver/quizzer, faginnhold med tekster og videoer og lenker til nyttige nettsteder. Videoklippene berører ulike fagområder, og vi tenker at eksemplene har overføringsverdi til mange fag. Triggerfilmer» er fiktive («uekte») filmer som er laget spesielt for å skape diskusjoner.  Antall spørsmål i oppgavene/quizene, antall videoer og mengde tekst varierer mellom emnene. Hvis ikke annet er oppgitt, skal oppgavene/quizzene besvares som et samarbeid på gruppa.

Ved bestått eksamen i emne 13, «Avslutning», vil deltakeren få et kursbevis. Ved ikke bestått, kan deltakerne ta eksamen på nytt ved å klikke på Tilbake-knapp .                                 .

Generelle tips til emnene

Ta notater: Skriv gjerne ned stikkord fra lærestoffet og fra deltakernes utsagn (bruk tavle, flipover e.l.)

Oppstartssamtale: Før deltakerne går i gang med nettkurset, kan det være nyttig med en samtale om hvilke tanker deltakerne har om veilederrollen og hvilke forventninger de har til kurset. Her kan det først diskuteres i par, for etterpå å samtale i plenum.

Høytlesing: Varier arbeidsmåte ved at deltakerne leser høyt for hverandre. Be frivillige, for dette kan oppleves vanskelig for noen.

Spør hverandre: Gruppemedlemmene kan gjerne spørre hverandre fra fagstoffet. Dette kan bidra til at deltakerne lettere lærer fagstoffet.

Rollespill: Mange av situasjonene som skildres i kurset er svært egnelige for rollespill. Det er nyttig å prøve å sette seg inn i ulike roller for bedre å kunne forstå hvordan det kan oppleves i virkeligheten. Her bør du se an hvem som vil/tør delta i rollespill. Rollespill kan gi fruktbare diskusjoner, spesielt i etterkant av situasjonene som spilles.

Lykke til!


 

Modul 1 Veilederkurs  
Emne 1 1. Hvorfor være veileder?
Emne 2 2. Veileder i lærebedrift
Emne 3 3. Hva er veiledning?
Emne 4 4. Kommunikasjon
Emne 5 5. Veiledning i praksis
Emne 6 6. Hva er viktig den første tiden med lærling?
Emne 7 7. Den første tiden
Emne 8 8. Læreplaner
Emne 9 9. Tilpasset opplæring
Emne 10 10. Praksis i Prosjekt til fordypning (PTF)
Emne 11 11. Å vurdere
Emne 12 12. Å dokumentere
Emne 13 13. Avslutning